Tốc độ tăng trưởng của Bình Định cao nhất vùng kinh tế trọng điểm miền Trung